Vår verksamhet


ATT00056
Lifidzi 2013 166Lifidzi 2013 528beira 201103 115

Föreningen För Barnens Bästa är en ideell biståndsorganisation som arbetar med biståndsprojekt och fadderprogram i Mocambique och Vietnam. Vi arbetar efter Barnkonventionens intentioner och med mänskliga rättigheter och demokrati i fokus. Konventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år. Sverige var ett av de första länderna i världen att ratificera konventionen 1990. Mocambique och Vietnam har ratificerat konventionen.

Vi arbetar för barnens rätt till skolgång och prioriterar flickor. Utbildning gör så att barn kan ta tillvara sina rättigheter och på så sätt göra sin röst hörd i samhället. Det blir en väg ut ur fattigdomen och familj och samhället i stort gynnas. Utbildning ger människor helt andra förutsättningar i livet och medför ökad självkänsla och självständighet.

Barn har också rätt till sjukvård, att få kärlek och omsorg och att äta sig mätta. Våra fadderbarnsprogram bygger på denna princip. Vid uppföljningsresorna görs hembesök hos alla fadderbarn. Vi utarbetar ett gemensamt åtgärdsprogram tillsammans med ansvarig på plats  för att kunna förbättra och stödja på ett effektivt sätt. Vi kan också stödja med läkarbesök, mediciner och operation som annars inte varit möjligt för barnet.

Vi arbetar på gräsrotsnivå och på platser, där ingen annan organisation är verksam. Vi arbetar med långsiktiga projekt, inte bara riktade till enskild person utan till samhället. Särskild fokus läggs på att stödja flickors och kvinnors utsatthet genom utbildning, mikrolån och samtalsgrupper.

Våra projekt utgår alltid från det lokala behovet och genom önskemål från våra samarbetspartners. Noggrann genomgång och planering av projektet görs, så att det blir väl förankrat. Detta leder till ett långsiktigt och hållbart resultat. Lokalbefolkning är alltid med för att få sin röst hörd, och för att de skall få möjlighet att uttrycka sina önskemål.

För att få bästa möjliga resultat samarbetar vi, genom våra samarbetspartners, med lokala myndigheter. Här kan vi framföra barns och familjers situation för att kunna påverka politiskt.

Lifidzi 2013 153Kamera 20140418 273CIMG2788CIMG2840

Plusgirokonto: 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

KONTAKT: info@ffbb.se