GDPR

Föreningen för Barnens Bästas behandling av personuppgifter (GDPR)
Inledning
Föreningen för Barnens Bästa behöver behandla och spara vissa personuppgifter för att kunna sköta sin verksamhet och åtaganden. Med följande dokument redogör föreningen för hur detta går till i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).
GDPR är till för att säkerställa att företag, organisationer och föreningar inte missbrukar eller hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt. Med personuppgifter avses all information som kan användas för att en person kan identifieras, inklusive: namn, personnummer, foto, e-post, IP-adress och film m.m. Personuppgifter ska vidare enligt GDPR behandlas lagligt, korrekt och öppet. Berörda företag, organisationer och föreningar ska vidare endast behandla personuppgifter som är relevanta för ändamålet och säkerställa att dessa är korrekta och uppdaterade. Personuppgifterna ska därtill endast sparas så länge det är nödvändigt samt hanteras på ett säkert sätt.
Observera att Föreningen för Barnens Bästa som utgångspunkt generellt aldrig delar medlemmars, faddrars, övriga givares, fadderbarns, mottagares, deltagares eller kontaktpersoners personuppgifter och övriga uppgifter med tredje part. Enda undantaget rör information om vissa fadderbarn i Vietnam kring vilka föreningen samarbetar med organisationen Barnen Framför Allt.
Som medlem och/eller fadder eller övrig givare har du alltid rätt till att säga nej till att dina personuppgifter och övriga uppgifter används för annat än det som du samtyckt till enligt nedan information. Du kan vidare när som helst ta tillbaka ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter eller övriga uppgifter.
Vill du veta vilka av dina personuppgifter och övriga uppgifter som föreningen behandlar har du rätt att få ett utdrag ur vårt register. Du har även rätt att korrigera de personuppgifter eller övriga uppgifter som föreningen sparar och som berör dig.
Hantering av medlemmars och/eller faddrars och övriga givares personuppgifter
Avseende medlemmar och/eller faddrar och övriga givare hanterar föreningen följande personuppgifter:
• För- och efternamn
• Postadress
• E-postadress
Därutöver hanterar föreningen följande övriga uppgifter:
• Vilket eller vilka fadderbarn och verksamhet som respektive medlem och/eller fadder eller övrig givare stödjer
• Inbetalt stöd till respektive fadderbarn
• Inbetald medlemsavgift
• Eventuella fotografier tagna i samband med föreningsträffar, möten och arrangerade medlems- och/eller fadderresor
Syftet med föreningens hantering av ovan nämnda personuppgifter och uppgifter:
• Föreningen hanterar ovan nämnda personuppgifter och uppgifter för att kunna sköta korrespondensen med och informera medlemmar och/eller faddrar och övriga givare om föreningens övergripande verksamhet samt verksamhet och insatser som medlemmen och/eller faddern eller givaren specifikt stöttar. Fotografier (inklusive förnamn) används även i vissa fall i marknadsförande syfte.
Hur länge sparar föreningen personuppgifterna och övriga uppgifter?
• Föreningen sparar ovan nämnda uppgifter i två verksamhetsår efter avslutat medlemskap och/eller faderskap.
• I vissa fall kan undantag från ”tvåårs”- regeln förekomma t.ex. avseende sparande av fotografier för att kunna dokumentera föreningens historia och arbete över tid.
• Medlemmar och/eller faddrar och övriga givare, som önskar få sina personuppgifter och övriga uppgifter strukna innan två verksamhetsår efter avslutat medlemskap och/eller fadderskap förflutit, ombedes kontakta föreningens styrelse.
Hantering av fadderbarns och övriga mottagares eller deltagares personuppgifter
Avseende fadderbarn och övriga mottagare/deltagare hanterar föreningen följande personuppgifter:
• Fadderbarnets eller mottagarens/deltagarens för- och efternamn
• Födelsedatum
• Föräldrars/vårdnadshavarens för- och efternamn
• Distrikt och hemby
• Fotografi
Därutöver hanterar föreningen följande övriga uppgifter:
• I förekommande fall skolresultat/betyg
• I vissa fall namn på syskon
Syftet med föreningens hantering av ovan nämnda personuppgifter och uppgifter:
• Föreningen hanterar ovan nämnda personuppgifter och uppgifter för att kunna bedriva sin verksamhet samt för att kunna informera medlemmar och/eller faddrar och övriga givare om föreningens övergripande verksamhet samt verksamhet och insatser som medlemmen och/eller faddern och givaren specifikt stöttar, därutöver för att kunna verifiera och följa upp samt utvärdera utbetalt stöd och genomförda insatser. Fotografier används även i vissa fall i marknadsförande syfte.

Hur länge sparar föreningen personuppgifterna och övriga uppgifter?
• Föreningen sparar ovan nämnda uppgifter i två verksamhetsår efter avslutat stöd/insats.
• I vissa fall kan undantag från ”tvåårs”- regeln förekomma t.ex. avseende sparande av fotografier för att kunna dokumentera föreningens historia och arbete över tid.
Hantering av personuppgifter för kontaktpersoner och/eller samarbetspersoner som föreningen samarbetar med i mottagarländerna Vietnam och Mocambique
Avseende kontaktpersoner och/eller samarbetspersoner hanterar föreningen följande personuppgifter:
• För- och efternamn
• Postadress
• E-postadress
• Telefonnummer
Därutöver hanterar föreningen följande övriga uppgifter:
• Fotografier
Syftet med föreningens hantering av ovan nämnda personuppgifter och uppgifter:
• Föreningen hanterar ovan nämnda uppgifter för att kunna bedriva sin verksamhet och korrespondensen med våra samarbetspartners i Vietnam och Mocambique, samt för att kunna verifiera, följa upp och utvärdera genomförda insatser och planera, utveckla och igångsätta nya insatser. Fotografier (inklusive förnamn) används i vissa fall även i marknadsförande syfte.
Hur länge sparar föreningen personuppgifterna och övriga uppgifter?
• Föreningen sparar ovan nämnda uppgifter i två verksamhetsår efter avslutat stöd/insats.
• I vissa fall kan undantag från ”tvåårs”- regeln förekomma t.ex. avseende sparande av fotografier för att kunna dokumentera föreningens historia och arbete över tid.
Hantering av medlemmars och/eller faddrars eller övriga givares fullständiga personnummer i samband med ansökan om skattereduktion för gåvor
Föreningen för Barnens Bästa har blivit godkänd av Skatteverket för skattereduktion för gåvor. Godkännandet gäller till 31 december 2023.
Läs mer om reglerna för skattereduktion på: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattereduktioner/skattereduktionforgavor.4.5fc8c94513259a4ba1d800064144.html?q=skattereduktion+f%C3%B6r+g%C3%A5va
Medlem som önskar skattereduktion i enlighet med Skatteverkets regler behöver:
• Skriftligen till nedan adress skicka sitt fullständiga personnummer till Föreningen för Barnens Bästa tillsammans med ett medgivande till att Föreningen för Barnens Bästa sparar och till Skatteverket förmedlar personnummer och uppgift om skänkta bidrag.
• Medgivandet behöver vara underskrivet/signerat samt datummärkt
Föreningen sparar ditt personnummer i två verksamhetsår efter avslutat medlemskap och/eller fadderskap.

Skicka din anmälan till:
Föreningen för Barnens Bästa
c/o Gustafsson
Soldat Skalks Gata 10
226 51 Lund

Styrelsen FFBB