Genderprojekt i Lifidzi

Genderprojektet är ett projekt med stöd från Forum/Syd/Sida. Slutrapport för projektet lämnades in i augusti 2016. I januari 2017 kom beslut från ForumSyd/Sida att rapporten var godkänd. Ett mycket gott omdöme lämnades: ”Er slutrapportering var exemplarisk, ni var tydliga utan onödig extra text. Jag uppskattade också särskilt att ni lyckades vara konkreta i resultatmätningen – jättebra. Det är första gången jag har haft tillfälle att bedöma resultaten som särskilt intressanta. Bra jobbat.

Återigen ett stort tack till alla som var involverade och engagerade i projektet.

Projektet fortsätter genom att högstadieskolan nu anordnar workshop vid fyra olika tillfällen varje termin för de 1 750 eleverna. Workshopen ute i byarna fortsätter som under projektttiden. Nya manualer har tryckts upp och delats ut till våra samarbetspartners i Maputo, Munhava samt i Lichinga.

För att öka chansen för flickorna att fortsätta sin skolgång har FFBB skapat en s k ”Utbildningsfond” där flickor får stöd till sin skolgång. 2017  stödjer vi över 50 flickor i Lifidzi och fem flickor i Munhava. Några har personliga faddrar som ger bidrag till sin flicka. I andra fall erhåller flickorna stöd via kampanjen ”julgåvor” som öronmärkts för skolflicka. Resterande får stöd via vår utbildningsfond. Det är flickor som annars inte hade haft möjlighet att fortsätta studera p.g.a. fattigdom. Genom att låta flickorna fortsätta sin skolgång löper de inte heller så stor risk att bli bortgifta.

Läs här rapport gällande Genderprojeketet

Dear members,

We are hereby pleased to inform you of the successful completion of the first project year of the Gender project in Lifidzi.

As you may remember the project was initiated to prevent child marriages in Lifidzi.

Additionally we further wanted to prevent sexual exploitation of school girls by male teachers in the school.

After having evaluated the result we can with certainty say that the project has reached and in some aspect even exceed the expected result.

Through interviews with members of the main target groups, i.e. girls and parents, we can see a promising development where the said representatives are able to critically assess the negative consequences of child marriage and hence also question the practice of it.

Furthermore, the official statistics provided by the church itself indicated a drastic reduction of the number of underage girls being wed.

During the project year we have supported 20 – 25 girls who have found the courage to report their teacher for sexual exploitation.

Through our school fund for girls we have managed to support around 40 girls in their continuous studies. Girls, that otherwise most likely would have no other alternative than to drop out of school and get married.

The implementation of the project has also been much cost effective and we have been able to return a sizable part of the initially received funds to our donor “Forum Syd”.

The project will now continue and the Sisters of SJC and the local school in Lifidzi will continue holding workshops.

Sincerely,

FFBB

 

CIMG0031CIMG0048CIMG036720150724_140318

Information om projektet                                                           Diskussion med Systrar, Mussa och lärare                  Möte med gruppen ”Mais Modelos”                            Första workshopen med flickorna

20150724_150115CIMG032420150730_142752CIMG0101

Workshop med flickorna                                                                                    Intervjuer                                                               Workshop med föräldrar                                                       Möte med byledarna

Syftet med projektet är att i samarbete med Systrarna, Sao Jose de Cluny, samt lokala myndigheter såsom hälso- skol- och sociala sektorn, verka för att unga flickor i området Lifidzi ska få information/utbildning i rättigheter samt konsekvenserna av en alltför tidig sexdebut. Syftet är vidare att motverka tidiga äktenskap och tidig graviditet, samt att flickorna skall kunna hävda sin rätt gentemot lärare och andra vuxna som kräver sex. Slutligen syftar projektet till att öka flickornas förståelse gällande vikten av studier och utbildning för att bli oberoende, självständiga och självförsörjande. Projektet påbörjas i juli 2015 och avslutades juli 2016. Projektet fortsätter genom workshop vid högstadieskolan i Lifidzi för 1 750 elever. På sikt kommer projektet att involvera byskolorna årskurs 6 och 7. Föreberedelser för möjligheten att utöka projektet pågår.

I projektet innefattar utbildning om barnkonventionen, kvinnokonventionen och mänskliga rättigheter. Lärare skall undervisas i nationell och internationell lag och konventionerna om sexuellt skydd och integritet av barn. Vidare skall de informeras om individuella och personliga konsekvenser av sexuellt utnyttjande av deras elever och här innefattas vilka straff som åläggs överträdelse. Det kommer också att vara viktigt att ge flickorna styrka och verktyg att våga säga nej till sex och att göra dem medvetna om deras rättigheter att bestämma över sin kropp.

I första etappen av projektet var målgruppen för projektet är 1000 flickor och 1000 pojkar i åldrarna 12 – 18 år, 1000 föräldrar, byledare, animadorerna (kyrkans rådgivare i byarna), rektor och lärare vid högstadieskolan samt prästerna. Det finns nu ett nätverk och ambassadörer ute i byarna. Utvärderingen visade på att projektet hade nått ut till långt fler än ovan angivet. Alltså en mycket positiv utveckling. Stort intresse av byborna och där man är mycket väl medvetna om problemen med tidiga äktenskap och graviditeter.

Läs vidare under fliken rapporter.

Kamera 20140418 020Kamera 20140418 222   CIMG0775 CIMG0594 CIMG0391

Förstudie utförd juli 2013                                                          Massbröllop 53 mycket unga flickor juli 2013                         Skolflickan Otavia                                      Några av våra skolflickor                    Solcellslampor delades ut

Du kan stödja Genderprojektet och utbildningsfonden. Alla bidrag är välkomna!

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se