Stadgar

logo-projekts

 

 

 

 
STADGAR för

FÖRENINGEN FÖR BARNENS BÄSTA

Föreningen har sitt säte i Lunds kommun

§ 1 Målsättning
Föreningens övergripande mål är att i av föreningen utsedda mottagarländer

§ 2 Medlemskap
-Rätt att bli medlem i föreningen tillkommer envar som önskar deltaga i föreningens verksamhet.
-Medlem skall årligen erlägga den medlemsavgift som fastställes av årsmötet. Inbetalade medlemsavgifter återbetalas ej. Nya medlemmar erlägger årsavgiften för gällande år.
-Medlem som ej betalt årsavgiften kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 3 Årsmöte
-Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
-Vid föreningens årsmöte har närvarande medlemmar rösträtt med en röst per medlem.
-För att rösta krävs att årsavgiften är betald.
-Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
-Som årsmötets beslut gäller, om inte annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de angivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid personval avgör emellertid lotten.
-Årsmötet skall hållas före maj månads utgång
-Ett extra möte hålls då föreningens årsmöte så beslutar, då styrelsen anser att det finns skäl därtill, när revisorn begär det eller då minst en fjärdedel av medlemmarna så begär. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.
-Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor i förväg.
-Kallelse till årsmötet skall ske minst sex veckor före årsmötet via brev eller mail.
-Årsmötet skall behandla:
1. Årsmötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsperson jämte rösträknare för årsmötet
6. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
7. Behandling av verksamhetsberättelsen
8. Behandling av räkenskaper för föregående år.
9. Behandling av revisorernas berättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
12. Behandling av motion/er
13 a. Val av ordförande för ett år
b. Val av två styrelseledamöter och en suppleant för två år
c. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år
d. Val av en valberedning bestående av två personer för ett år
14. Övriga frågor
15. Avslutning

§ 4 Styrelsen
-Föreningens styrelse handhar verksamheten i överensstämmelse med dess stadgar och vid föreningsmöten fattade beslut.
-Styrelsen består av fem ledamöter med två suppleanter
-Ordförande utses av årsmötet och väljes på ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljes på två år.
-Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av dess ledamöter är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst.
-Vid sammanträde skall föras protokoll, vilket till riktigheten skall bestyrkas av ordföranden och en justeringsperson.
-Styrelsen skall sammanträda så ofta som omständigheterna påkallar, dock minst fyra gånger om året.
-Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
-Styrelsen bestämmer om projekt vilka föreningen avser att stödja.

§ 5 Revision
-Årsmötet väljer en revisor och en revisorssuppleant för ett år.
-Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
-Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
-Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte.

§ 6 Räkenskaper
-Föreningens räkenskapsperiod är kalenderår.

§ 7 Ändring av stadgar
-Årsmötet beslutar om ändring av stadgar. Beslut skall ske med två tredjedels (2/3) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Ett ändringsförslag skall delges medlemmarna i kallelsen till årsmötet.

§ 8 Upplösning
-Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet.
-Beslut om upplösning av föreningen är giltigt endast om årsmötet så beslutar med minst två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum. Ett förslag på föreningsupplösning måste finnas med i kallelsen för att kunna behandlas på själva årsmötet.
-Föreningens tillgångar fördelas enligt föreningens målsättning och ändamål på de av föreningen utsedda mottagarländerna.
-Medlem skall inte kunna göra anspråk på någon del av egendomen

Dessa stadgar är fastställda vid årsmötet den 20 november 2016.

FÖRENINGEN FÖR BARNENS BÄSTA