Thanh Ba-projektet – pilotprojekt

FBB har haft ett samarbete med Vietnam sedan 1988. De första åren bestod insatserna av mindre projekt riktat till barn med funktionshinder i samarbete med barnavårdsnämnden i Hanoi samt punktinsatser vid Olof Palmes barnsjukhus och Phu San sjukhuset i Hanoi.

1998 – 2006 har FBB i samarbete med People´s Committee i Thanh Ba, norra Vietnam, samt med bistånd från Sida, genomfört ett omfattande projekt riktat till barn med funktionshinder och med FN:s barnkonvention som mönster.

Projektet omfattar Thanh Ba distrikt, bestående av 26 kommuner. Projektet var ett kommunbaserat pilotprojekt ”Meeting the real need of children with disabilities”.

Projektet har varit mycket framgångsrikt och idag arbetar hela landet efter den modellen. Idag är inte barnen undangömda  och det är naturligt att barnen går i skolan och deltager i sociala sammanhang.

Regeringsbeslut togs 2006 att tidigare specialskolor för barn med funktionshinder, fattiga och föräldralösa barn skulle avskaffas och att Thanh Ba-projektet skulle stå som förebild i landet. Ett regeringsbeslut togs 2010 som innebär att hela landet skall arbeta efter samma metoder som Thanh Ba projektet.

FBB som är en liten förening har lyckats med att förverkliga ett projekt som idag står som modell och förlaga för en nationell politik som syftar till att integrera funktionshindrade barn i skolsystemet i ett land som har mer än 80 miljoner invånare.  Alla är överens om att projektet har inneburit en fantastisk utveckling och gett ett mycket positivt resultat för hundratals funktionshindrade barn och deras familjer.  Skollagen är ändrad. Alla barn har rätt till skolgång och läraren kan inte neka ett barn att få deltaga i skolundervisningen.

FBB har efter överlämnandet bidragit med fortsatt  stöd till utbildning. Familjerna har deltagit i olika kurser, som hälsa och hygien, djurskötsel och ekonomi.

Under besöket 2012 utvärderades Thanh Ba- projektet, varvid det konstaterades att det förelåg ett behov av vidareutbildning av rektorer, lärare, hälsopersonal m fl.

Sedan dess har olika utbildningar ägt rum. Under 2014 uppgick bidraget för dessa till 75 000 SEK. Föreningen BFA stödjer FBB med delad insats och totalt kommer 187 840 SEK att investeras i verksamheten under 2013-2015.

Bakgrund till projektet

Barn i Thanh Ba

Thanh Ba är ett av landets fattigaste distrikt och följderna av den kemiska krigföringen under Vietnamkriget är fortfarande påtagliga. Distriktet hade vid projektstarten 1998 ett ovanligt högt antal barn med funktionshinder. Fortfarande föds barn med skador, till följd av de kemikalier som spreds ut över landet under vietnamkriget. Dessa barn har under årens lopp gömts undan av skamkänsla hos föräldrarna och därmed aldrig fått en chans till träning, skolgång eller något socialt liv.
Idag har de positiva effekterna av projektet visats sig. Bl a ser man att betydligt färre barn föds med funktionshinder.

Projektet startades genom byggnation av ett resurscenter – Thanh Ba Center of Support and Education – och genom utbildning av rektorer, lärare, socialarbetare, sjukvårdspersonal och myndighetspersoner.  Centrets personal har utbildning i specialpedagogik inom olika funktionshinder och fungerar som handledare. De arbetar vid resurscentret men även ute i kommunerna som ett stöd till lärare och funktionshindrade elever. Förutom att de förmedlar sina kunskaper ute i kommunerna så ansvarar de för olika utbildningar och seminarier vid centret. Mycket energi har lagts på att förändra attityder och inställning till funktionshindrade i samhället samt upplysningsverksamhet inom olika områden.
Projektet bygger på:

  • Community Based Rehabilitation, vilket är en strategi där barn med funktionshinder har rätt till stöd från familj och människor i sin närmiljö. De har rätt att leva och delta i samhällslivet på så lika villkor som möjligt samt att det finns program för social integration och likställdhet.
  • Inclusive Education, vilket innebär att funktionshindrade barn har rätt att deltaga i åldersanpassade vanliga skolor. De har rätt till stöd, att få lära sig, att bidraga och deltaga i alla avseenden i skolan. En ”Inclusive klass” är en klass med en blandning av elever med och utan funktionshinder.

Du är välkommen att stödja Thanh Ba projektet med ett bidrag.

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

 

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se